Sekundær psykiatri

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv. Bosted, søsken og skole/barnehage. Belastninger og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Svangerskap, fødsel og utvikling. Annen somatisk sykdom? Traumer?

Aktuell: Symptomer og funksjon. Depresjon? Episoder med mani? Angst/tvang? Selvskadende adferd?

Funn: Psykisk-, somatisk- og ev. nevrologisk status.

Suppl. us: vurderes i hvert enkelt tilfelle, se under aktuell lidelse.

Nettverk: Hvem arbeider med saken?

Samtykke: Barnets foresatte, ungdom.

Vurdering: Inntil 2 henvisningskoder må angis. Hvorfor henvises og hva ønskes?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Description: 13-04-2016

Fam/ Sos: Arv. Bosted, søsken og skole/barnehage. Belastninger og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Svangerskap, fødsel og utvikling. Annen somatisk sykdom? Traumer?

Aktuell: Symptomer og funksjon. Depresjon? Episoder med mani? Angst/tvang? Selvskadende adferd?

Funn: Psykisk-, somatisk- og ev. nevrologisk status.

Suppl. us: vurderes i hvert enkelt tilfelle, se under aktuell lidelse.

Nettverk: Hvem arbeider med saken?

Samtykke: Barnets foresatte, ungdom.

Vurdering: Inntil 2 henvisningskoder må angis. Hvorfor henvises og hva ønskes?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
  • type og grad av somatiske sykdommer
  • psykisk og somatisk helse i familien
  • sosial situasjon og nettverk
  • sårbarheter knyttet til grad av komorbiditet
  • kulturelle forhold

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 19.08.2019

Psykiske symptomer - alvorlige, sekundært til somatisk sykdom (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Tilstanden omfatter alvorlige konversjonslidelser (F44) med symptomer som lammelser, besvimelser, kramper eller sansemessig svikt, og somatoforme lidelser (F45), der særlig langvarige, invalidiserende smertetilstander dominerer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Bred utredning og behandling i samarbeid med somatisk helsetjeneste. Behandling i form av familie/individualterapi inklusive bearbeiding av sorg, erkjennelse av sykdommen, familiearbeid, samarbeid med somatisk spesialisthelsetjeneste og førstelinjetjenesten, veiledning og psykoedukative tiltak rettet mot pasient, familie og nettverk. Vurdering av medikasjon.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • type og grad av somatiske sykdommer
  • psykisk og somatisk helse i familien
  • sosial situasjon og nettverk
  • sårbarheter knyttet til grad av komorbiditet
  • kulturelle forhold

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.